มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสภากาชาดไทย ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้


มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนสภากาชาดไทย ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัดภาคใต้เป็นการเร่งด่วน ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยนางลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวแทนมอบการสนับสนุน โดยมีพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อใน “พลังความร่วมมือ เพื่อสังคมที่ดีกว่า” (Partner for Better Society) จึงทำงานร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนไทย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *