พช.เชียงราย รวมพลังเครือข่ายโคก หนอง นา จัดงานวันดินโลก World Soil Day เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 และ ร.10


ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (CLM) ดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) และมหกรรมรวมพลังเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดเชียงราย พร้อมประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณ ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่พระองค์ทรงน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด สร้างความตระหนักรู้ในดินและน้ำ สู่การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทย โดยมี พระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์และพระภิกษุสามเณร นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดเชียงราย และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนนักเรียน ร่วมพิธีจำนวนมาก

นายวิทยา ชมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลประกาศนียบัตร และประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม แด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมนาการทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และองค์การ สหประชาชาติ ได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และประกาศให้เป็น “วันดินโลก” โดยในปี 2566-2567 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้แนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการผลิตในภาคการเกษตร ดินและน้ำ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันดินโลก 2566 ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ชุมชนต้นแบบฯ ขนาด 15 ไร่ แห่งเดียวที่ได้รับงบประมาณของจังหวัดเชียงราย และเป็นต้นแบบในการสร้างแกนนำเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2567 ปัจจุบันมีทั้งหมด 295 แปลง ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก ปี 2566 รับฟังแสดงปาฐกถาโดยพระวีรยุทธ์ อภิวีโร หรือ (ครูบาจ๊อก) ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือ และ เวทีเสวนาเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตลอดจนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่ ขุดครองไส้ไก่ ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร บนหัวคันนาทองคำ กิจกรรมห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านฐานเรียนรู้สู่การปฏิบัติและการออกร้านตลาดนัดผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากแปลงของเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 17 อำเภอ อีกด้วย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *