ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ 2 DR ใหม่ “HKTECH13” และ “JAPAN13” เริ่มซื้อขาย 5 ม.ค. นี้


ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ DR ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 2 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิง ETF HSTECH และ ETF MSCI JAPAN ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ออกโดย บล. เคจีไอ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 ม.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “HKTECH13” และ “JAPAN13”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) 2 หลักทรัพย์ใหม่ ที่อ้างอิง ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่

  • DR “HKTECH13” อ้างอิงกองทุน Hang Seng TECH Index ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 30 แห่งในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี Hang Seng TECH
  • DR “JAPAN13” อ้างอิงกองทุน ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นโดยอ้างอิงดัชนี MSCI Japan 100% Hedged to USD ที่จะสร้างผลตอบแทนสอดคล้องกับตลาดหุ้นญี่ปุ่น พร้อมกับมีการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินเยน

โดยทั้ง 2 DR ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567

DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี ด้วยเงินบาท โดย DR จะเปิดซื้อขายแบบต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด DR “HKTECH13” และ “JAPAN13” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.kgieworld.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *