BAM ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
ส่งต่อแว่นตาให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสใน “โครงการแว่นใจ”


บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM โดยนางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 4 จากซ้าย) ดูแลงานด้านส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ESG) เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบแว่นตาสภาพดี ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของบริษัทฯร่วมใจกันนำมามอบให้แก่โครงการฯ จำนวน 190 อัน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีรวัฒน์  วงศ์สุวรรณะทัต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (คนที่ 3 จากซ้าย)  และแพทย์หญิงไรนา จินดาศักดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์จักษุกรรมและเลสิค (คนที่ 2 จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

BAM เล็งเห็นถึงความสำคัญ และปณิธานอันดีของโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแว่นใจ ในการส่งต่อคุณภาพชีวิต เพื่อการมองเห็นให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส สำหรับโครงการดังกล่าว BAM มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและเท่าเทียมของคนในสังคม ซึ่งโครงการแว่นใจ สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าหมายที่ 17 การร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *