ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU สร้างความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงวัย


ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินการลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการ ในการเรียนการสอนผ่านระบบคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Chula Neuron) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (Chulalongkorn University Values Integration Program: CUVIP) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน SET e-Learning รวม 33 หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการหนี้และการพัฒนาทักษะและอาชีพ แบ่งเป็นบทเรียนย่อย สะดวกต่อการเรียนรู้ มีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเรียน อบรมฟรี พร้อมรับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ ดูรายละเอียดที่ https://cuneuron.chula.ac.th


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *