สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ STT49


วันนี้ (23 มกราคม 2567) เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ในหัวข้อ “SDGs FOR THE BENEFIT OF MANKIND” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาคม มหาวิทยาลัย และสถาบันเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

          การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Dr.Moungi G. Bawendi นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2023 และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 การบรรยายจากวิทยากรรับเชิญทั้งจากในและต่างประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ 13 สาขาวิชา การนำเสนอผลงานใน Symposia รวมถึงการประชุมประจำปีขององค์กร สมาคม สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้จำนวนเกือบ 300 ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน ซึ่งถือเป็นการประชุมทางวิชาการที่มีนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขาจากหลายประเทศ ตลอดจนยังเป็นเวทีของการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

          ในการนี้ ได้พระราชทานโล่รางวัลจำนวน 25 ราย ประกอบด้วย Professor Dr.Moungi G. Bawendi (ศาสตราจารย์ ดร.โมนกี บาเวนดี) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี ค.ศ. 2023 นักวิทยาศาสตร์อาวุโส 1 ราย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1 ราย นักเทคโนโลยีดีเด่น 1 ราย นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 3 ราย และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2 ราย ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 6 ราย และ นักเรียนชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2565 จำนวน 8 ราย

          ต่อมาเป็นการปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Dr.Moungi G. Bawendi (ศาสตราจารย์ ดร.โมนกี บาเวนดี) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2023 จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ Bawendi ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ “Quantum Dots: Discovery and Synthesis” และการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณวัชรินทร์ รุกขไซยศิริกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 ในหัวข้อ Discovery and development of lead compounds from Thai fungal resources in drug discovery

          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่มีต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การจัดแสดงผลของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางควันตัมโดยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพของบริษัท เอเชี่ยนไลฟ์ จำกัด โดยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และผลงานของผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *