ทาเคดา จับมือ กรุงเทพมหานคร และ ART for CANCER ส่งต่อต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ย้ำจุดยืน ‘สุขภาพที่แข็งแรง มาจากโลกที่น่าอยู่’


ทาเคดา บริษัท ชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ ART for CANCER สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ‘Taking Action for a Brighter Future’ ภายใต้ปรัชญาองค์กร “Our Commitment to the Planet” ซึ่งในปีนี้ ได้ร่วมกันส่งมอบและปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร นำโดย นางกามเซ่ ยูเจแลนด์ ประธานบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ทาเคดา พนักงานอาสาสมัครของทาเคดา และตัวแทนกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งจาก ART for CANCER กว่า 60 คน ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวกรุงเทพฯ ผลักดันอากาศบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ยังคงเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรในเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน ในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 10 ตร.ม. ต่อคน ภายในปี 2573 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานพื้นที่สีเขียวของเมืองใหญ่ตามหลักสากล สำหรับการสนับสนุนจาก ทาเคดา และกลุ่ม ART for CANCER ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานคร จะมุ่งเดินหน้ายกระดับคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตภายในเมืองในระยะยาว เพราะการมีสภาพแวดล้อมและเมืองสีเขียว จะช่วยให้สุขภาวะของคนในเมืองแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

นางกามเซ่ ยูเจแลนด์ ประธานบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ทาเคดา กล่าวเพิ่มว่า “ทาเคดา มุ่งมั่นในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการมีโลกที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี จะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง หรือ A healthier planet means healthier people ทาเคดา จึงมุ่งในการสนับสนุนกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและ ART for CANCER ในโครงการ The Green Bangkok 2030 Project นี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องโลกของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่ส่งมอบนวัตกรรมการรักษาและการป้องกันที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย ผู้คน และโลกของเรา”

ด้าน นางสาวประภาพรรณ พรหมมาตร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทาเคดา ได้ร่วมทำงานกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายด้านสาธารณสุขในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติ ทั้งมิติสุขภาพ สังคม ชุมชน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเสมือนพื้นฐานของการมีร่างกายที่แข็งแรง การดำเนินงานที่ผ่านมาของทาเคดา ประเทศไทย ไม่จำกัดเพียงแค่การสร้างความตระหนักรู้ถึงโรคต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพประชาชน หรือการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง แต่ยังครอบคลุมไปยังการสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทาเคดา พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ที่จะสร้างชุมชนสุขภาพดีทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

นางสาวไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง ART for CANCER ในฐานะตัวแทนจากผู้ป่วยมะเร็ง กล่าวว่า ตนเองในฐานะตัวแทนผู้ป่วยมะเร็ง รวมไปถึงผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่กำลังต่อสู้กับอาการเจ็บป่วย รู้สึกขอบคุณและเห็นถึงความตั้งใจของพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วย เพราะการรักษาอาการเจ็บป่วยไม่จำกัดเพียงแค่ฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นเท่านั้นนั้น ผู้ป่วยจะต้องมีกำลังใจที่ดี และอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาโรค ตนเชื่อว่าการตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นตามมาตรฐานเมืองใหญ่ของกรุงเทพฯ และการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างยั่งยืนในทุกมิติของทาเคดา จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้ด้วยดี


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *