การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน Green office


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “5 ส. (BIG CLEANING DAY) ในสำนักงานใหญ่ กคช.” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานภายในสำนักงานใหญ่ กคช. และบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green office) ”เพื่อร่วมกันทำความสะอาดสถานที่โดยรอบสำนักงานใหญ่ก่อนงานวันครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรักษา ความสะอาด โดยผ่านกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ตระหนักเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกันต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *