TFEX เป็นเจ้าภาพการประชุมสมาพันธ์ตลาดอนุพันธ์สากล 1-2 กุมภาพันธ์นี้


ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีของสมาพันธ์ตลาดอนุพันธ์สากล (AFM) ครั้งที่ 26 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี ผู้พัฒนาระบบ โบรกเกอร์ และผู้มีส่วนร่วมในแวดวงอนุพันธ์จาก 29 ประเทศ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) กล่าวว่า TFEX เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 26 ของสมาพันธ์ตลาดอนุพันธ์สากล หรือ Association of Futures Market (AFM) ซึ่งเป็นเวทีที่ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจอนุพันธ์ทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือเกี่ยวกับพัฒนาการ โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน โดยในปีนี้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงอนุพันธ์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกจาก 29 ประเทศมาร่วมงาน

สมาพันธ์ตลาดอนุพันธ์สากล หรือ Association of Futures Market (AFM) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในปี 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของสมาชิก ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ปัจจุบัน AFM มีสมาชิกประกอบด้วยตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชี ผู้พัฒนาระบบ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 26 องค์กร ในปี 2567 นี้ TFEX ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลการจัดประชุมดังกล่าวได้ที่ www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *