วันที่ 2 กุมภาพันธ์ “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี“


ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะศิษย์เก่าและได้รับปริญญาปรัชญาดุษฏีกิตติมศักดิ์(วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม)ร่วมรำลึกถึงคุโณปการอันยิ่งใหญ่ของสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระช่วงเกษตรศิลปการ ตลอดจนบูรพาจารย์ทั้งหลาย ”

ซึ่งดร.วิจารย์ สิมาฉายา มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์พิเศษ ทั้งบางเขน และศรีราชา ซึ่งยังปัจจุบันก็ได้นำความรู้ความสมารถมาร่วมในการทำงานร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ตามเจตนารมย์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือศาสตร์แห่งแผ่นดิน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *