TFEX ชูศักยภาพตลาดอนุพันธ์ไทยในงานประชุมสมาพันธ์ตลาดอนุพันธ์สากล ครั้งที่ 26


รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) (ที่ 2 จากซ้าย) ให้ข้อมูลพัฒนาการตลาดอนุพันธ์ไทยและแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “The Regional Futures Industry” ร่วมกับผู้บริหารจากตลาดอนุพันธ์ประเทศญี่ปุ่น ใต้หวัน สิงคโปร์ และอินเดีย ในการประชุมสมาพันธ์ตลาดอนุพันธ์สากล ครั้งที่ 26 ซึ่ง TFEX เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอนุพันธ์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 29 ประเทศทั่วโลกมาร่วมงาน ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลการประชุมดังกล่าวได้ที่ www.TFEX.co.th


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *