ศพอ. วัดพระธาตุขิงแกงรับรางวัลเพชรรัตนชาติ สดุดี ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ‘เพชรรัตนชาติ สดุดี ครั้งที่ 4” เนื่องในวันครูและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ประกาศเกียรติคุณสรรเสริญพระคุณครู ส่งเสริมพัฒนาเด็กต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ สาขา ‘เกียรติคุณต้นแบบดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแผ่พระพุทธศาสนา’ ให้กับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุขิงแกง (ศพอ.) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา ภายใต้การกำกับดูแลของหลวงพ่อพระครูนิปุณพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง และในฐานะรองเจ้าคณะอำเภอจุน จ.พะเยา

#รางวัลเพชรรัตนชาติสดุดี

#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุขิงแกง


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *