ออมสิน รับรางวัล Fair Finance Score 2023 คะแนนสูงสุดสถาบันการเงินเฉพาะกิจ


นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน รับรางวัล Fair Finance Score 2023 คะแนนสูงสุด สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากผลการประเมิน ESG ธนาคารไทย ปี 2566 จากนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย ภายในงาน “เปิดคะแนน ESG ธนาคารไทย ปีที่ 6 : โอกาสและความท้าทายสำคัญ” เพื่อผลักดันให้ภาคการเงินการธนาคารของไทยก้าวสู่แนวคิดและวิถีปฏิบัติของการธนาคารที่ยั่งยืน (sustainable banking) อย่างแท้จริง ซึ่งธนาคารออมสิน ได้คะแนนสูงสุดจากการดำเนินตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม โดยใช้แนวคิด ESG เป็นกรอบ เพื่อมุ่งสร้าง Social Impact ที่เป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการดำเนินงาน ESG in Action บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ประกอบด้วย บริษัท ป่าสาละ จำกัด มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ International Rivers จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยใช้แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) มาเป็นเกณฑ์ประเมินนโยบายด้านต่าง ๆ ของธนาคาร ณ โรงแรม S31 Sukhumvit กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *