เปิด “โครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาฯ” จ.ขอนแก่น


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสร้างการรับรู้ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่นโดยมี นายธนิต ภูมิถาวร ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิด

        โดยได้มีการบรรยายในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย” โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล และที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ดร.ศรินดา จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล และที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแบรนด์ THEATRE

        ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสนองงานแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในการสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน พระองค์ยังทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยพระอัจฉริยภาพพระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาคเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย ทรงมีแนวพระดำริ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุข ที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระกรณียกิจ และเยี่ยมราษฎร ๔ ภูมิภาค

ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรจากหลากหลายสาขา เพื่อมาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ช่างทอผ้า ทายาทและเยาวชนของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ที่สนใจในภูมิปัญญาด้านผ้าไทย และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านผ้าไทยสู่ชุมชน ฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมไทยตามเทรนด์แฟชั่นที่ร่วมสมัย จากทีมผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรที่เข้ามาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายมีดังนี้ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแบรนด์ THEATRE อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้า และงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นที่ร่วมสมัย อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด นายนุวัฒน์ พรมจันทึก ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเส้นใย และการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) อาจารย์ ดร.ฐิศิรักน์ โปตะวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *