คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader
สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับกลาง i-Leader รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรม  ด้านโลจิสติกส์ และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนคณาจารย์และนิสิตเก่าผู้สนใจ โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา และ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม กล่าวแนะนำหลักสูตรและกิจกรรม มีผู้เข้าอบรมสัมมนา รวม 52 คนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

การอบรมสัมมนา i-Leader เกิดขึ้นจากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านสาขาวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่วงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะและผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้และสร้างโอกาสในการร่วมมือเครือข่ายอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น

Data Science AI และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0, BCG Economy Model : Future Trends of Satellite-Based Tech Smart Farming, A New World : Geopolitics of Energy Transformation มลพิษทางอากาศ ปัญหา การแก้ไข และทางออกของประเทศไทย, Digital Transformation: Block Chain และ Executive Summary on Sustainable Development and Roles of Top Management รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าชุมชน ท่าแล้ง และโลจิสติกส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยระยะเวลาการอบสัมมนา   จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2567


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *