ปูนซีเมนต์นครหลวง ติดปีกทักษะคู่ความรู้ช่างก่อสร้างต่อเนื่องกว่า 28 ปี
ยกระดับมาตรฐานผ่านเวที ‘การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้างระดับประเทศ 2566’


ปูนซีเมนต์นครหลวง ติดอาวุธความรู้คู่ทักษะมืออาชีพช่างก่อสร้าง ช่างปูน และทักษะงานคอนกรีต ด้วยเวที “การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้างระดับประเทศ 2566”  เดินหน้ายกระดับมาตรฐานฝีมือระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อเนื่องมากว่า 28 ปี พร้อมอบรมให้ความรู้การใช้งานและคุณสมบัติของปูนไฮดรอลิกซีเมนต์อินทรีเพชรพลัส รวมพลังคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศไทย และตอบโจทย์ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” 

นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี เปิดเผยว่า ปูนซีเมนต์นครหลวงให้การสนับสนุน “การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาชีพช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ทักษะงานคอนกรีต ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566” ภายใต้โครงการความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 28 ปี 

โดยในปีนี้ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณเงินรางวัล รวมไปถึงอินทรีซีเมนต์ อินทรีซุปเปอร์บล๊อก และของรางวัลต่างๆในการจัดการแข่งขัน มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท นอกจากนั้น  ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกอินทรีเพชรพลัส ปูนซีเมนต์คุณภาพสูงสำหรับงานโครงสร้างรับแรงต่างๆ ทั้งงานคอนกรีตเล็กและใหญ่ ที่มีคุณสมบัติที่ผสมง่ายช่วยให้การทำงานง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์อินทรี ได้รับการเผยแพร่ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environment Product Declaration) ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ISO14025) จาก The International EPD® System ซึ่งเป็นฉลากระบุส่วนผสมผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ Product Category Rules (PCR) และกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในระดับเวทีโลก โดย Global Cement and Concrete Association (GCCA)

“ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 ปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาทักษะฝีมือนักศึกษา โดยส่งเสริมให้กลุ่มนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาการก่อสร้างทั่วประเทศไทยได้พัฒนาทักษะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการในตลาดอุตสาหกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และทางปูนซีเมนต์นครหลวง รวมทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ พร้อมทักษะความเชี่ยวชาญก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ”  นายมนตรี กล่าว

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ จะได้รับความรู้จากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ตลอดจนนวัตกรรมของวัสดุก่อสร้าง อย่างปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ ต่อยอดจากการเรียนในห้องเรียนสู่การเป็นช่างก่อสร้างมืออาชีพในอนาคต ซึ่งจะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในชุมชน และสังคม อีกทั้งขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจให้ประเทศไทย

สำหรับ “การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้างระดับประเทศ 2566” ในปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมกว่า 700 คน จาก 100 วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันและกรรมการกว่า 300 คน และนักศึกษาได้รับการพัฒนายกระดับความรู้และทักษะงานก่อสร้างกว่า 20,000 คน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *