กระทรวงพาณิชย์ส่งหนังสือยืนยัน
“เคพีเอ็น เอนเนอยี หรือ KPNET” ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น “วินด์ เอนเนอร์ยี่”


“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” รับทราบผลการพิจารณาจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุว่า “เคพีเอ็น เอนเนอยี” ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ชี้คำพากษาศาลอาญาที่ KPNET อ้างถึงครอบคลุมเฉพาะสัญญาซื้อขายหุ้น ส่วนตราสารการโอนหุ้นเป็นเอกสารคนละฉบับ ดำเนินการโดยชอบแล้วด้วยกฎหมาย

      บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ ที่แจ้งให้ทราบว่า บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KPNET ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ในปัจจุบันของบริษัทฯ จึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกประชุมหรือเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่ KPNET จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2567 ได้ ดังนั้นการเรียกประชุม การเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และมติการประชุมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 89/2512)

      ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังระบุเหตุผลด้วยว่า ประเด็นที่ KPNET อ้างว่ามีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น WEH โดยอาศัยคำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ 1708/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1753/2566 วินิจฉัยว่า เอกสารการซื้อขายหุ้นที่ KPNET ขายหุ้นให้แก่นายเกษม ณรงค์เดช เมื่อปี 2559 เป็นเอกสารปลอมและพิพากษาให้ริบเอกสาร และ KPNET ได้อ้างต่อไปว่า เมื่อสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นเอกสารปลอม จึงเป็นผลให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวตกเป็นโมฆะ เมื่อธุรกรรมตกเป็นโมฆะสัญญาซื้อขายหุ้นรวมถึงนิติกรรมการโอนหุ้นไม่อาจเกิดขึ้นได้นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาว่า ข้อกล่าวอ้างนี้ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจาก ศาลวินิจฉัยครอบคลุมเฉพาะสัญญาซื้อขายหุ้นเท่านั้น ส่วนการโอนหุ้นเป็นเอกสารคนละฉบับและเป็นการโอนหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

      ดังนั้นการที่ KPNET อ้างคำพิพากษาของศาล จึงไม่อาจหักล้างสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้องได้

      บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยชอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้าง และผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างถึงที่สุด


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *