เชิญร่วมงานประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรศาสตร์ และไบโอเทค สวทช. ขอเชิญนักวิจัยด้านข้าวภาครัฐและเอกชน หน่วยงานให้ทุน สถานทูต สถาบันการศึกษา เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ส่งออกข้าวไทย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference/Workshop on Rice Climate Mitigation and Adaptation หรือการบรรเทาและปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของข้าว ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมความยั่งยืนของการผลิตข้าว ภายในงานพบกับการบรรยายของนักวิจัยระดับโลก ที่ทำงานวิจัยด้านข้าวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมสมองแก้ปัญหาด้านข้าวในหลากหลายมุมมอง โดยเฉพาะในเรื่องข้าวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ลดการใช้น้ำ พร้อมเทคนิคที่สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้และแนวทางในอนาคต งานจัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์เท่านั้นและประชุมเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://dna.kps.ku.ac.th/workshop หรือสแกน QR code ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์ รับจำนวนจำกัด ภายใน 15 มีนาคม ศกนี้เท่านั้น


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *