พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 22


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล Leadership Excellence Award จากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 จัดโดยคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารองค์กรที่ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการจนมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศสะท้อนความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจและภารกิจ โดยสานพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่ “มากกว่าธนาคาร” พร้อมยกระดับบทบาทสู่ Green Development Bank โดยใช้กรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *