ออมสิน ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบนโยบายด้านการป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเปิดการอบรม “Kick off การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2567” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี 2567 รวมทั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคะแนนประเมิน ITA และอันดับของธนาคารให้สูงขึ้น จากในปี 2566 ธนาคารได้รับผลการประเมิน 98.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ถือเป็นอันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และอันดับที่ 2 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 51 หน่วยงาน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” จากนายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมรับฟังการอบรม ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *