รางวัล State Owned Enterprise ESG Bond of the Year 2023


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล State Owned Enterprise ESG Bond of the Year ในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 (ThaiBMA Best Bond Awards 2023) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association : ThaiBMA) เพื่อยกย่องรัฐวิสาหกิจที่ออกตราสารหนี้ภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน อันเป็นผลจากความสำเร็จของ EXIM BANK ในการเสนอขายพันธบัตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ SMEs (SME Green Bond) อายุ 3 ปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อโครงการพลังงานสะอาดให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ในปี 2566 ต่อเนื่องจากการเสนอขาย Green Bond ครั้งแรกในปี 2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *