เชฟรอน – SPRC จับมือพันธมิตร เฟ้นหาสุดยอดช่างภาพรุ่นใหม่ ในโครงการประกวด
ถ่ายภาพ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา”


บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอน) และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ผู้ดำเนินโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย Foster Future Forests” สานต่อภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและการศึกษาผ่านพลังของภาพถ่าย  ผนึกกำลังพันธมิตร อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (IAFSW), สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดถ่ายภาพ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม (Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Challenge)” ประจำปี 2567 เพื่อร่วมเฟ้นหาสุดยอดช่างภาพรุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความสำคัญของแมลงในฐานะดัชนีชี้วัดของสิ่งมีชีวิต ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 ผ่าน  https://biodiversity.iafsw.org หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/BiodiversityPhotoCompetition

การประกวดถ่ายภาพ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Challenge)” นี้จัดขึ้นเป็นปีแรกในประเทศไทย ผ่านความตั้งใจที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ผ่านภาพถ่าย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น  อีกทั้งยังได้เสริมความรู้ด้านสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ผ่านการสังเกต เรียนรู้พฤติกรรมของแมลงที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และชมความงามที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติผ่านเลนส์กล้อง นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังมุ่งส่งต่อพลังของการอนุรักษ์ผ่านภาพถ่ายในวงกว้าง โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้เผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มการจำแนกสิ่งมีชีวิต หรือ อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแมลงเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ real time เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในเขตร้อนต่อไป

ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งภาพถ่ายหรือวิดีโอคลิป โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ไปจนถึงบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบวันที่ 13 พฤษภาคม และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นี้

ทั้งนี้ เชฟรอน และ SPRC ได้ร่วมสนับสนุน โครงการประกวดถ่ายภาพดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย Foster Future Forests” ซึ่งมุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง เพื่อสร้างพื้นที่ป่าในเมืองดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนสู่ชุมชนอย่างแข็งแกร่ง  โดยการสนับสนุนในโครงการประกวดถ่ายภาพในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่สำคัญในการเดินหน้าสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับทุกคนในสังคมอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และขยายผลสู่วงกว้างต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 โดยสามารถศึกษารายละเอียดกติกา และเงื่อนไขการประกวดได้ที่ https://biodiversity.iafsw.org หรือ https://www.facebook.com/BiodiversityPhotoCompetition


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *