อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ส่งเสริมโภชนาการอย่างยั่งยืนแก่คนไทย


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (Thailand Congress of Nutrition) ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อความเสมอภาคและยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับโภชนาการในสังคมไทย และแบ่งปันข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ของอาหารและโภชนาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาภาวะโภชนการที่ดีของประชากรไทย งานบรรยายจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ เป็นเวทีที่สำคัญสำหรับนักวิชาการด้านโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล ครูอาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านสุขภาพร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ช่วยส่งเสริมการพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ นำไปสู่การดูแลสุขภาพ สร้างภาวะโภชนาการให้กับคนไทยอย่างเสมอภาคและยั่งยืน

ในงานบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และรศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย นางสาวภักษ์ภัสสร สระฉันทพงษ์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร และดร.พิเชฐ อิฐกอ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ  ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางสู่รสชาติและสุขภาพ: นวัตกรรมการประเมินปริมาณสารอาหารในอาหารไทย และการนำไปใช้” เพื่อนำเสนอระบบการประเมินปริมาณสารอาหาร (Nutrient Profiling System: NPS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร เครื่องมือนี้เริ่มต้นจากการคำนวณค่าสารอาหารต่างๆ เช่น พลังงาน โปรตีน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม ผ่านการศึกษาจากอาหารไทย โดยรวบรวมสูตรอาหารจากตำราอาหารทำขาย, ตำราอาหารหนังสือเรียน, รายการสอนทำอาหาร และสูตรอาหารทั่วไปของโรงพยาบาล โดยสามารถต่อยอดไปยังการแนะนำการรับประทานอาหารสำหรับประชาชนทั่วไปได้ จากนั้นจัดทำระบบการให้คะแนนสารอาหารสำหรับมื้ออาหาร (NPS-M: Nutrient Profiling System for Meal) เพื่อแนะนำให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ และระบบการให้คะแนนสารอาหารสำหรับเมนูอาหาร(NPS-D: Nutrient Profiling System for Dish) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสูตรอาหารตามประเภทอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น และยังคงคุณลักษณะของอาหารไทยได้ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับคนไทย ผ่านพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม จึงพัฒนา NPS รวมถึงจัดทำคำแนะนำสำรับอาหาร เพื่อให้คนไทยสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ชอบ อร่อย และเหมาะสมกับสุขภาพของตนเองได้พร้อมๆ กัน ตอกย้ำเจตนารมย์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพของสังคม


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *