คณะผู้อบรม หลักสูตร i-Leader ดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ สปป. ลาว


ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ได้นำคณะผู้อบรมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน ภายใต้หลักสูตร i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 31 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าขาเข้า – ขาออก ระหว่างประเทศ และสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศ ณ ท่าบกท่านาแล้ง เวียงจันทน์โลจิสติกส์ พาร์ค Vientiane Logistics Park-VLPสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *