ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567


นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1ไปแล้ว  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท  และจ่ายเงินปันผลที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ในวันที่ 23 เมษายน 2567  ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *