พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายผลงานวิจัย ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน


วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลไม้ป่าพันธุกรรมดีสู่ประชาชนในวงกว้าง

แนวคิดคือ สานต่องานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ของไม้ 3 ชนิดหลัก ที่มีความพร้อมสู่ประชาชนให้ทั่วถึงและมากพอ ได้แก่ สัก กระถินณรงค์ และกระถินลูกผสม (ลูกผสมระหว่างกระถินณรงค์และกระถินเทพา) โดยกรมป่าไม้สนับสนุนกล้าไม้พันธุ์ดี ประกอบด้วย สัก 5 สายต้น กระถินณรงค์ 10 สายต้น และกระถินลูกผสม 10 สายต้น ให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะวนศาสตร์) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้ช่วยนำไปขยายพันธุ์ในหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในรูปแบบของสวนขยายกิ่งพันธ์ุและแปลงสาธิต ทั้งนี้หน่วยงานและประชาชนสามารถนำพันธุกรรมที่ได้รับไปต่อยอดทางธุรกิจได้

ในพิธีลงนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นำโดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม) คณบดีคณะวนศาสตร์ (ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย) ผอ.ศูนย์วิจัยป่าไม้ (อาจารย์ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์) พร้อมด้วยทีมงานของรองคณบดี ส่วนด้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) และผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายจอง มลคลสกุลฤทธิ์) ในส่วนของเจ้าภาพ กรมป่าไม้ นำโดย อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายบรรณารักษ์ เสริมทอง) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักหลายสำนัก และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ที่มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *