BAM จับมือ มหาวิทยาลัยสยาม, Data First, Far East Fame Line DDB ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากร


นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ดร.พิชัย มงคลวานิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นายปริวรรต องค์ศุลี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  นางเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด และนายทรงพล ยิ่งสุวรรณโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า  บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด เพื่อร่วมมือกันสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาในหลักสูตรการเรียน การสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ BAM ได้เชื่อมโยงกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *