ซีพี ออลล์-บริษัทในกลุ่ม ประกาศทิศทางนโยบายบรรษัทภิบาล 2024 ปลุกพลัง “DNA ความดี 24 ชั่วโมง”


ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่ม จัดงาน “ประกาศทิศทางนโยบายบรรษัทภิบาล 2024”  ปลุกพลังพนักงาน  Store Business Partner (SBP) และคู่ค้า ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่า คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย “DNA ความดี 24 ชั่วโมง”  ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมา      ภิบาล ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  มุ่งมั่นเคียงข้างชุมชน ร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน Giving and Sharing

โดยซีพี ออลล์ ได้วางแผนกลยุทธ์ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาความยั่งยืนระยะยาวขององค์กร ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2564-2573 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน โดยบูรณาการแนวปฏิบัติสากลและแนวโน้มของโลก (Global Trend)  เข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กร และตลอดห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Supply & Value Chain) พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้เรื่องการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านการจัดโครงการอบรม ให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและการมีจิตสาธารณะให้อยู่ใน DNA ของพนักงานและขยายไปสู่คู่ค้าทางธุรกิจ

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทในกลุ่มรวมกว่า 250,000 คน และมีคู่ค้าลำดับที่ 1 มากกว่า 2,200 ราย บริษัทจึงมุ่งมั่นนำเสนอสินค้าคุณภาพและบริการความสะดวกแก่ทุกชุมชน ควบคู่กับการสร้างสรรค์และส่งต่อคุณค่า ตอบแทนคุณประเทศชาติ สังคม ชุมชน พร้อมทั้งต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ภายใต้คาถาบรรษัทภิบาล “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” 

และในปี 2567 นี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักบรรษัท    ภิบาลขององค์กร กฎหมาย และแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องภายใต้ 2 กลยุทธ์หลักได้แก่ 1. ปลูกฝัง DNA ความดี 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างธรรมาภิบาลจากภายในองค์กร โดยสนับสนุนให้พนักงาน ดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน โดยร้อยละ 100  ของพนักงานทุกระดับได้รับการอบรม (Training) ทบทวน (Refresh Training) และผ่านการทดสอบในหลักสูตรธรรมาภิบาล และการต่อต้านทุจริต การพัฒนาความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  พร้อมทั้งสร้างผู้นำรุ่นใหม่หัวใจ       ธรรมาภิบาล หรือ  “Mister & Miss Good Governance: MMGG” ต่อเนื่องสู่รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างตัวแทนจากทุกหน่วยงานช่วยเป็นกระบอกเสียงไปยังเพื่อนพนักงาน ในการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล

2. ผนึกกำลังภายนอกองค์กร (Change agent) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างการตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้า  โดยขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ผ่านโครงการประเมินความเสี่ยงและพัฒนา ศักยภาพคู่ค้า  “Responsible Supply Chain Management” ตามกรอบแนวทางความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้ากลุ่ม SMEs ในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจดูแลช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ชุมชนที่เกี่ยวข้อง  

“เป้าหมายของ 2 กลยุทธ์ดังกล่าว คือการสร้าง DNA ความดี 24 ชั่วโมง  โดยเรามีพนักงานกว่า 250,000 คน มีร้านกว่า 14,700 สาขา ใน 77 จังหวัด  928 อำเภอ และเกือบทุกตำบล ถือเป็นศูนย์กลางชุมชนที่แท้จริง      หิวเมื่อไหร่ก็แวะไปเซเว่นฯ ลืมของเมื่อไหร่ก็แวะไปเซเว่นฯ ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็แวะไปเซเว่นฯ จุดแข็งของเรานอกเหนือจากจำนวนร้านสาขา คือเรื่อง “คน” ปีที่ผ่านมาเรามีเคสลูกค้าชื่นชมพนักงานทำความดีกว่า 9,300 เคส สิ่งดีๆ เหล่านี้อาจเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ ในแต่ละพื้นที่ แต่เราเชื่อว่าเมื่อปลูกฝังให้กลายเป็น DNA ขององค์กร พอรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นคุณค่าต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ให้สามารถเติบโตร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นอกเหนือจาก 2 กลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังคงเดินหน้าให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ 1.การกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญกับสัดส่วนกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอก 2.การทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลในระดับสากล 3.การมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) ดูแลด้วยความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง จนได้รับการยอมรับและการการันตีจากหลายหน่วยงาน อาทิ ได้รับการประเมินระดับดีเลิศ (Excellence) หรือระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards จาก CAC ต่อเนื่องถึง 3 ปีซ้อน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *