การเคหะแห่งชาติ คิกออฟ กิจกรรม สำนักงานสีเขียว Green office


การเคหะแห่งชาติ ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ “สำนักงานสีเขียว Green office” หวังเริ่มต้นที่บุคลากร ก่อนขยายวงกว้างสู่ชุมชน ประเดิมสร้าง 4 กิจกรรมพื้นฐาน ลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะ รู้อันตรายและวิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 และกิจกรรม 5 ส.

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม และ

เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปัจจุบันการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ “สำนักงานสีเขียว Green office” ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อตอบสนองนโยบายของ รมว.พม. เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและองค์กร แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมการลดใช้พลังงานในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา น้ำมันเชื้อเพลิง สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ “ขยะแลกยิ้ม” เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญการจัดการขยะ “แยกก่อนทิ้ง” ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างวินัยการจัดการขยะ

3. กิจกรรมลดการปล่อยฝุ่น PM 2.5 สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีส่วนร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ

4. กิจกรรม 5 ส. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

อย่างไรก็ตามเรามีเป้าหมายว่า เมื่อดำเนินโครงการ“สำนักงานสีเขียว Green office” แล้วเสร็จ บุคลากรของการเคหะแห่งชาติ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารหันมาใช้กล่องข้าวหรือแก้วน้ำส่วนตัว ใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติก มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของฝุ่น PM 2.5 และวิธีป้องกัน อีกทั้งยังรู้คุณค่าของการใช้พลังงาน และยังได้สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *