กรมวิชาการเกษตร มัดรวมเทคโนโลยี สร้างแปลงโมเดลต้นแบบผลิตถั่วเหลือง คาร์บอนต่ำ มุ่งยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองไม่น้อยกว่า 410 กิโลกรัม/ไร่


นายรพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในการยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศให้สูงขึ้น  กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  ดำเนินการณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon สามารถยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศจากปริมาณการผลิต 267 กก./ไร่ ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 410 กก./ไร่ โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อรองรับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

นายศรุต   สุทธิอารมณ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของกรมวิชาการเกษตรที่นำมาปรับใช้ในแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ใช้เมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งเป็นปัจจัยแรกของการผลิตพืช เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ทำให้ได้จำนวนต้นถั่วเหลืองในพื้นที่ปลูกสูง เนื่องจากมีอัตราการงอกและรอดตายสูง  ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดถั่วเหลือง ในอัตรา 200 กรัม ต่อเมล็ด 10-12 กิโลกรัม ก่อนปลูก และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการให้ปุ๋ยแก่ต้นถั่วเหลืองในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของถั่วเหลือง สามารถลดการใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยวิธีการดังกล่าวสามารถลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้ 50-100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองได้ 25 เปอร์เซ็นต์

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร  เครื่องปลูกและเครื่องเกี่ยวนวด  จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานไม่น้อยกว่า 67 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความแม่นยำจะลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น จึงเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ส่งผลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การจัดการน้ำระบบน้ำหยดร่วมกับปุ๋ยแบบอัตโนมัติ  เป็นการให้น้ำตามความต้องการใช้น้ำของถั่วเหลืองโดยระบบน้ำหยดแบบอัตโนมัติ มีระบบแจ้งเตือนการให้น้ำ และการจัดเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศและปริมาณการใช้น้ำไว้ในระบบฐานข้อมูล รวมทั้งมีการให้ปุ๋ยร่วมกับระบบน้ำ ซึ่งเป็นวิธีการให้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ ลดแรงงานในการให้ปุ๋ย  ลดการชะล้างปุ๋ยนอกเขตรากพืช การแพร่กระจายปุ๋ยสม่ำเสมอบริเวณที่รากพืช สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ลดการใช้เชื้อเพลิงจากการใช้เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ส่งผลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้โดรนพ่นสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูถั่วเหลือง  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเคมีให้กับถั่วเหลือง  รวมทั้งโดรนยังมีความสามารถจดจำตำแหน่งที่ฉีดพ่นครั้งก่อนได้ สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกทั่วถึง ตลอดจนทำให้เกษตรกรมีความปลอดภัยจากการลดการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรโดยตรง ลดการใช้เชื้อเพลิงจากการใช้เครื่องพ่นสารเคมี ประหยัดแรงงานและเวลาสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

การใช้โดรนประมินสุขภาพพืช  โดยการนำโดรนมาใช้ประโยชน์ในการประเมินสุขภาพถั่วเหลือง โดยใช้โดรนติดกล้องถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัม บินทั่วแปลงถั่วเหลืองฝักสดจำนวน 4 ครั้ง ที่ระยะต่าง ๆ คือ 7-10 วันหลังงอก  15-20 วันหลังงอก  30-35 วันหลังงอก และ 60-65 วันหลังงอก เพื่อเก็บบันทึกภาพ มีประโยชน์ในการช่วยในการวิเคราะห์สภาพของดินปลูก สุขภาพความสมบูรณ์ของผลผลิตถั่วเหลือง ซึ่งใช้ระยะสั้น สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้   รวมถึงการคาดการณ์ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและผลผลิตที่ได้  ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองและการกักเก็บคาร์บอนโดยทางอ้อม

การใช้ชีวภัณฑ์หรือจุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูถั่วเหลือง ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา แอสเปอเรลลัม และเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส  ซับทีลิส หรือ บีเอส  สามารถทำลายเชื้อโรคพืชได้หลายชนิดทั้งเชื้อราและ แบคทีเรีย ช่วยลดต้นทุน  เกษตรกรสามารถผลิตขยายใช้เอง ในราคาถูก สามารถใช้ร่วมกับโดรนได้ ลดการใช้เชื้อเพลิงจากการใช้เครื่องพ่นสารเคมี เป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คู่มือการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำคู่มือการผลิตถั่วเหลืองโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการแปลงปลูก การปลูก ให้น้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้องทั้งมีการบันทึกช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ประวัติการระบาดของศัตรูพืชและการใช้สารเคมีและเทคโนโลยีต่างๆ จะเป็นปฏิทินที่บันทึกข้อมูลที่เป็นสถิติ เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตถั่วเหลืองให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จะเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองแบบคาร์บอนต่ำ และขยายผลไปพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศให้สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เพื่อรองรับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายศรุต  กล่าว


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *