22 เมษายน วันคุ้มครองโลก – EARTH DAY 2024 เซเว่น อีเลฟเว่น เชิญชวนลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง “ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด”


วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program (UNEP) เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ ในโอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อช่วยกันดูแลโลกใบนี้

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG ซึ่งในมิติของด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เป็นไปตามปณิธาน Giving&Sharing”  

และใน “วันคุ้มครองโลก” หรือ Earth Day  22 เมษายน 2567 ซีพี ออลล์ จึงอยากเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันลด และเลิกการใช้ Single Used Plastic อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้ว หลอดพลาสติก ช้อน ส้อมพลาสติก(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) เพื่อลดจำนวนพลาสติก ตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันคุ้มครองโลก  ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” เพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายให้ประชาชนหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในทุกระดับ

โดยที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินการโครงการภายใต้นโยบาย 7  Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Circular Economy  และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกระบวนการ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงเรียน-ชุมชน-องค์กรไร้ถัง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมง” นำร่องแก้ปัญหาขยะพลาสติกกว่า 50 ตันต่อวันของ 3 เทศบาลบนเกาะพะงัน สู่การขยายผล “โครงการต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้ CONNEXT ED ผลักดัน “โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา” ขึ้นแท่นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน สนับสนุนองค์ความรู้ด้าน Reuse, Recycle, Upcycle เปลี่ยนขยะพลาสติกบนเกาะสู่ “อิฐรักษ์โลก” หวังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ลดปริมาณขยะ 70% พร้อมสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนบนเกาะ

โครงการ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” การนำขยะพลาสติกกำพร้าที่ผ่านการคัดแยกรวมกับวัตถุดิบ​หลักในการผสม​ eco-concrete นำเข้าสู่กระบวนการ Circular Economy ร่วมกับ เพจ Green Road ใช้ทำพื้นสนามเพื่อส่งมอบ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” ให้กับชุมชนเกาะพะงัน, ชุมชนบ้านหนองอุ่ม จ.มหาสารคาม  และ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

“ซีพี ออลล์ มุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรณรงค์สร้างการเคลื่อนไหวในวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day  เพื่อเชิญชวน“ลด ละ เลิก และทดแทน”การใช้ Single Used Plastic  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดวงจรการผลิต การบริโภค และการนำกลับมาใช้ใหม่  เพียงแค่เราช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มจากการปฏิเสธการรับถุงหิ้วพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าแทน ลดการใช้ หลอด ช้อนส้อมพลาสติก  เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป”  นายยุทธศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

#7IN #7Gogreen #Earthday #วันคุ้มครองโลก


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *