บอร์ดการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง 2 กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 โดยนายอดิศร นุชดำรงค์ กรรมการการเคหะแห่งชาติ และนายสมชาย เสณีตันติกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมลงพื้นที่พร้อมสังเกตการณ์ความเป็นอยู่ของชาวชุมชนดินแดงด้วย พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นว่า การเคหะแห่งชาติควรบูรณาการความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจนครบาลดินแดง อาทิ เรื่องการจัดเก็บขยะ การดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ชุมชนดินแดงที่อยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาตินี้ ถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเป็นเพื่อนบ้านที่คอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาก็ต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้าพร้อมถอดบทเรียนปัญหาในอดีตแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาเดิม ๆ ขึ้นซ้ำอีกในอนาคต

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณกรรมการการเคหะแห่งชาติที่มีความห่วงใยพี่น้องชาวชุมชนดินแดงอย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลดินแดง รวมถึงคณะกรรมการชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง นอกจากนี้ในส่วนที่เราทำอยู่ เช่น โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง และธนาคารสัจจะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง รวมถึงความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดงที่มาติดตั้งตู้แดงเพื่อให้ตำรวจสายตรวจลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยในทุกวันเพื่อป้องปรามการเกิดเหตุอาชญากรรม สิ่งเหล่านี้เราก็จะทำต่อไปอย่างเข้มข้นขึ้น

อีกทั้งจะให้สำนักงานเคหะชุมชนดินแดงร่วมกับอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร หรือ อสส. ที่เป็นผู้อยู่อาศัย ในชุมชนดินแดง ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบาง ในชุมชนพร้อมให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องสิทธิสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนพึงได้ และในส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง เราจะให้เจ้าหน้าที่ของเราลงไปพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวชุมชน เพราะทุกคนในชุมชนดินแดงคือครอบครัวของการเคหะแห่งชาติ เราจะดูแลและทำให้ดีที่สุดครับ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *