ปูนซีเมนต์นครหลวง ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) และนายวรวิน ผดุงม่วงทอง Head of RMX Production and Technical Support บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 1 จากซ้าย) เพื่อการพัฒนาการศึกษา บุคคลากร และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้นายมนตรี นิธิกุล และคณะปูนซีเมนต์นครหลวง ยังได้ร่วมเวทีเสวนากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ แนะแนวทางให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวนกว่า 100 คน ที่ต้องการเริ่มงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้นำความรู้ใหม่ไปพัฒนาให้เท่าทันกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีความท้าทาย โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างความผูกพันของกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *