วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามร่วมกับ นายเมธี วินิชบุตร และนายสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด และมี ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงนามเป็นพยานร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ศิวพรเสถียร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ มีผู้ปริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

          การร่วมมือดังกล่าว ทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด จะสนับสนุนองค์ความรู้ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็น  เพื่อจุดมุ่งหมาย Carbon Neutrality และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ โดยความร่วมมือที่จะทำการศึกษาร่วมกัน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ศึกษาเทคโนโลยีและการลงทุน แบตเตอรี่ สำหรับการกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 2.ศึกษาเทคโนโลยีและการลงทุน ระบบ Hydrogen (H2) ที่ใช้สำหรับระบบการกักเก็บพลังงาน (electrolyze และ Fuel Cell)  และ 3.งานวิจัยเสาเข็มพลังงาน Ground-source heat pump system เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศสำหรับอาคาร


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *