ออมสิน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *