BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย มอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 4 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนครราชสีมา


นายบัณฑิต  อนันตมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วย ร้อยเอกหญิงจิตชนก กิจวิรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส  นายอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมส่งมอบบ้าน BAM  “โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ” ให้กับ นางดำ  ใจรักษา อาศัยอยู่ ณ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ HOME & HOPE  เป็นโครงการที่ BAM ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต  มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงวัย ผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้มี “บ้าน”  ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *