QTC ร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการรวมพลังคนไทย บริจาคโลหิต”


นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการ(อาวุโส)สายการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัท คิวทีซี   เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เข้าร่วมกิจกรรมของหอการค้าไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ใน “โครงการรวมพลังคนไทย บริจาคโลหิต” เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะนำไปเป็นโลหิตสำรองส่งต่อโลหิตปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่รอรับการรักษาในภาวะวิกฤตต่อไป ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *