กรมทะเล จับมือ สยามทีซี มอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าชายเลน คาร์บอนเครดิต 40 ชุมชน เพื่อดูแล รักษา ฟื้นฟู ระบบนิเวศป่าชายเลน


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมจะยกระดับการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งดำเนินการรับมือและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย พร้อมทั้งขอความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบได้ดำเนินโครงการป่าชายเลน

สำหรับชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ได้ร่วมกันดูแลรักษาระบบนิเวศป่าชายเลนร่วมกับภาครัฐ ป่าชายเลนนอกจากจะให้ประโยชน์ในด้านของการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของคนในชุมชนแล้ว ยังมีความสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยกรมฯ ได้ริเริ่มโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เพื่อให้ชุมชนและภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการรักษาทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่านับว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติที่มีความมั่งคั่ง และตระหนักถึงความเป็นไปในอนาคตและรักษาความอุดมสมบูรณ์นี้ไว้ เพื่อต่อยอดให้ทรัพยากรป่าชายเลนเติบโตอยู่กับเราอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ได้มีชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ รวม 94 ชุมชน เนื้อที่ 156,177.15 ไร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ดำเนินการร่วมกับบริษัทสยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด 93 ชุมชน สำหรับในวันนี้ (9 พ.ค. 67) จะเป็นการมอบเงินสนับสนุน โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ให้แก่เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง จำนวน
40 ชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำไปดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน และในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัทสยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ และขอขอบคุณชุมชนที่มีส่วนร่วมในอนุรักษ์ ดูแล รักษาป่าชายเลนให้สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมั่นคงอีกด้วย “ดร.ปิ่นสักก์ กล่าวทิ้งท้าย”

คุณฐกร รัตนกมลพร ประธานกลุ่มบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ดิทโต้ นับเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ปลูกและดูแลรักษาป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต ระยะเวลา 30 ปี โดยดิทโต้ รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการผลักดันให้ชุมชนได้ช่วยกันดูแลผืนป่าชายเลน ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่มีเพียงแค่หน่วยงานราชการหรือชุมชนที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องของภาวะโลกร้อน ภาคเอกชนและหลายๆ หน่วยงานต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ดิทโต้ ได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและดูแลรักษาป่า เพื่อให้ป่าชายเลนมีความสมบูรณ์และยังจะให้การสนับสนุนชุมชนในด้านอื่นๆ อีกทั้งได้มอบเงินสนับสนุนให้กับ 40 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ชุมชนละ 200,000 บาท เป็นเงิน 8,000,000 บาท เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ ดูแล รักษา ฟื้นฟู ระบบนิเวศป่าชายเลนให้สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *