BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการ HOME & HOPE ต่อเนื่องปีที่ 4 มอบเงินสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดจันทบุรี


นายอโนทัย ส่องประเสริฐ  ผู้จัดการสำนักงานระยองและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินจำนวน 180,000 บาท ให้กับ นางออมใจ ชูยศ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ตาม “โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย  เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา  72 พรรษา ” เพื่อสร้างบ้านให้กับ  นายไพโรจน์ บำรุงกิจ อาศัยอยู่ ณ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ HOME & HOPE  เป็นโครงการที่ BAM ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต  มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงวัย ผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ มี “บ้าน” ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *