การเคหะแห่งชาติเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนรับบริหารอาคารเช่า


การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ เป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าเหมาของการเคหะแห่งชาติสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าเหมาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน  2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CALL CENTER 1615

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ได้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยในทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอาคารเช่าที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ดี ณ ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีโครงการอาคารเช่ากระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า 70,000 หน่วย และมีความประสงค์จะให้สิทธิการเช่าแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแล้วเสร็จ จำนวน 75 โครงการกว่า 34,000 หน่วย

เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารเช่า เกิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในโครงการ  การเคหะแห่งชาติจึงได้ประกาศจัดหาผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้บริหารอาคารเช่าเหมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจจดทะเบียนขึ้นเป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าเหมาของการเคหะแห่งชาติ สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ที่  ฝ่ายทรัพย์สินและอาคารเช่า การเคหะแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ภายในเวลาทำการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2351 6751 หรือ เว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ http://www.nha.co.th/เกี่ยวกับ กคช./ถาม-ตอบ หรือ Call Center 1615


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *