กทพ. แจ้งผู้หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางพิเศษ ระวังต้องโทษปรับเป็นพินัย


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กำหนดโทษปรับเป็นพินัยสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทาง ฯ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง) สำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดยมีมาตรการดังนี้

1. หากผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางฯ กทพ. จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางฯ และชี้แจงแสดงหลักฐานการชำระค่าผ่านทาง ฯ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ กทพ. กำหนด กทพ. ก็จะออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาการกระทำความผิดทางพินัยภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด ซึ่งกรณีนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกเรียกให้ชำระค่าผ่านทาง ฯ และชำระค่าปรับเป็นพินัยซึ่งมีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทางฯ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง) ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ สามารถชี้แจงและชำระค่าผ่านทางฯ ได้ตามช่องทางที่ กทพ. กำหนด ในหนังสือ

2. หากพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 1 แล้วยังไม่ดำเนินการ กทพ. จะออกคำสั่งปรับเป็นพินัยโดยมีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทางฯ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถมาชำระค่าผ่านทาง ฯ พร้อมค่าปรับเป็นพินัยได้ที่ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น. โทร 02 558 9800 ต่อ 10700 ถึง 10709

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธข้อกล่าวหา หรือไม่ชำระค่าผ่านทางฯ และค่าปรับเป็นพินัยตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่ กทพ. กำหนด กทพ.จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป

​กทพ. จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการเตรียมเงิน หรือเติมเงิน Easy Pass ให้พร้อมสำหรับการชำระค่าผ่านทางฯ ตามอัตราที่กำหนด และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *