ม.อ. จับมือเจสซี่มัม และชาร์แมช คอสเมด ร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือกับบริษัท เจสซี่มัม จำกัด และบริษัท ชาร์แมช คอสเมด จำกัด ร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า พร้อมส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ผู้จัดการโครงการการจัดการงานวิจัยเพื่อศึกษาการยกระดับงานนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม (Innovation To Industries, ITI) ตัวแทนจาก บริษัท เจสซี่มัม จำกัด และบริษัท ชาร์แมช คอสเมด จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้จริง และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยงานวิจัย โดยหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของเราชาว ม.อ. นั่นคือสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีงานวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรามีความพร้อม ทั้งการวิจัยในหลอดทดลอง การศึกษาฤทธิ์สารสำคัญ การทดสอบประสิทธิภาพ อีกทั้งเรายังมีความพร้อมด้านกำลังคน และภาคีเครือข่ายที่จะสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง

“การดำเนินงานเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีภาคีความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่มีบริษัทเอกชนที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยการผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยเป็นพื้นฐาน ซึ่งไม่เพียงสามารถสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในท้องตลาด แต่ยังเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าออกสู่สังคมได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานจะสามารถบรรลุตามความประสงค์ที่วางไว้ด้วยความราบรื่น” ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ กล่าว

โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ผ่านการสนับสนุนทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้การสนับสนุนด้านคำปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งในฝั่งของบริษัทนั้น จะมีบทบาทในการสนับสนุนให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ร่วมศึกษา ค้นคว้า และทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จ อันส่งผลทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของทุกฝ่ายต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *