FVC ปักธงรายได้ปี 67 ทะลุ 1,000 ล้านบาท


นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ (กลาง) พร้อมด้วย นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป และนางสาวปานจิต ฉิมพาลี (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ฟิลเตอร์ วิชั่น หรือ FVC ร่วมนำเสนอข้อมูลสรุปผลประกอบการไตรมาส 1/2567 ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ผ่านระบบออนไลน์ ณ FVC สำนักงานใหญ่ โดยไตรมาสแรกบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ 252.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.14% (YoY) ซึ่งโตตามแผนที่วางไว้ พร้อมประกาศมุ่งเน้นสร้างโอกาสการเติบโตของ 3 กลุ่มบริษัทในเครือ อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1), ธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) และธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) หรือกลุ่ม KTMS เพื่อผลักดัน ให้ผลการดำเนินงานทั้งปี 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับกว่า 1,000 ล้านบาท  


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *