กฟผ. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น จากการพัฒนาโครงการ “บ้านเบอร์ 5” ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564  โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาร่วมกันตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการเคหะแห่งชาติ เป็นการดำเนินโครงการบ้านประหยัดพลังงาน “บ้านเบอร์ 5” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กฟผ. และการเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย “บ้านเบอร์ 5” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กฟผ.และการเคหะแห่งชาติได้จัดทำโครงการนำร่องในปี 2561 และขยายผลต่อเนื่องถึงปี 2563 มีแบบบ้านของการเคหะแห่งชาติที่ผ่านการประเมินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 16 โครงการ20 แบบ 3,963 หน่วย ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 4.82 ล้านหน่วย/ปี ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า17.35 ล้านบาท/ปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,298 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  (Climate Change) รวมถึงประชาชนได้อยู่อาศัยในบ้านที่ประหยัดพลังงานทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงจากเดิมประมาณ 40-60 % หรือลดลงเฉลี่ยประมาณ 4,500 บาท/ปี/หน่วย

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กฟผ.และการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินโครงการบ้านเบอร์ 5 ต่อเนื่องทุกปี พร้อมพัฒนาแบบบ้านให้มีประสิทธิภาพและขยายจำนวนโครงการ

ให้มากขึ้นแล้ว ยังขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ( Smart and Sustainable Community for Better Well-being : SSC โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ดำเนินโครงการนำร่อง SSC ในปี 2564 ที่เคหะชุมชนบางโฉลง (นิติ 1) จังหวัดสมุทรปราการ

“วันนี้การเคหะแห่งชาติได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2564 ถือเป็นรางวัลของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติทุกคน และรางวัลนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และ กฟผ. ในการพัฒนาโครงการบ้านเบอร์ 5 บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่แล้วมีความสุข ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนกลุ่มเปราะบาง โดยเป้าหมายต่อจากนี้การเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *