เหมืองปูนซีเมนต์ รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชน


จากการเข้าเยี่ยมชมการทำเหมืองปูนซีเมนต์  มีสิ่งใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ ภาพที่เห็นแตกต่างไปจากที่เคยเข้าใจมาก่อนหน้า และมีสิ่งดีๆ ที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้ความเอาใจใส่และทำมาอย่างต่อเนื่องจนอดไม่ได้ที่จะนำมาแบ่งปันถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง

การทำเหมืองปูนซีเมนต์ เริ่มจากการออกแบบการทำเหมือง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ที่ต้องศึกษาสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม พื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ชุมชน ข้อจำกัดต่างๆ ต้องถูกนำมาประมวลวิเคราะห์อย่างรอบคอบในการออกแบบเหมือง จากนั้น จะเป็นขั้นตอนวางแผนการทำเหมือง โดยใช้ข้อมูลการสำรวจแร่ประยุกต์ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเหมือง เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด (Quarry Optimization Software) 

หินจากหน้าเหมืองจะถูกลำเลียงขนส่งเข้าสู่การย่อยก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตออกมาเป็นปูนซีเมนต์ให้เราได้ใช้งาน นำไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกของเราในด้านต่างๆ โดยเหมืองปูนซีเมนต์ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการลำเลียงขนส่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ผู้ผลิตปูนซีเมนต์จะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การติดตั้งระบบสเปรย์น้ำ หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เช่น การใช้เครื่องโม่กึ่งเคลื่อนที่  (Semi Mobile Crusher) หรือเครื่องโม่ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile Crusher)  หรือการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง หรือปัจจุบันเริ่มมีการนำรถบรรทุกหินปูนชนิดไฟฟ้า (EV Mining Truck) เข้ามาใช้งาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองยังเป็นการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง

การพัฒนาใช้ประโยชน์ขุมเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ควบคู่กับการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เรียนรู้ ได้เห็นถึงประโยชน์อย่างมากมายจากขุมเหมืองที่ชุมชนและสังคมโดยรอบจะได้รับประโยชน์ในระยะยาว นอกเหนือจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงที่ยังมีการทำเหมืองอยู่ โดยพัฒนาขุมเหมืองให้เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับให้ชุมชนใกล้เคียงได้ใช้ในยามแล้ง หรือพัฒนาเป็นพื้นที่สันทนาการ ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น นอกจากนี้ เหมืองปูนซีเมนต์ยังมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-Diversity Center) เป็นศูนย์ที่เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจากพื้นที่เหมือง เพื่อนำมาเพาะพันธุ์ ศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอก ออกผล และนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด

การเข้าเยี่ยมชมเหมืองปูนซีเมนต์ในครั้งนี้ ทำให้เข้าใจภาพของการทำเหมืองปูนซีเมนต์ได้ชัดเจนมากขึ้น รับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่และความตั้งใจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่มีตลอดกระบวนการทำเหมือง มีการวิเคราะห์วางแผนอย่างรอบคอบ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาดำเนินงาน การป้องกันและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดขึ้น  และสิ่งสำคัญคือ การคำนึงถึงความต้องการของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหมือง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ตามแนวทางเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) ทำให้ภาคส่วนต่างๆ มีความมั่นใจว่า การทำเหมืองปูนซีเมนต์เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *