BAM มอบโฉนดที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์


นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่ส่งมอบโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินรอการขายของ BAM  จำนวน 4 แปลง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 6-0-63 ไร่  ( 2,463 ตารางวา )  โดยมีตัวแทนจากเทศบาลตำบลสันกำแพง และชุมชนหมู่บ้านขวัญเวียง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นเส้นทางสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหมู่บ้านขวัญเวียง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *