เดลต้า ร่วมกับ AIT ลงนาม MOU ในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยั่งยืน


บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ในการส่งเสริมและพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) การฝึกอบรมของนักศึกษา AIT ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภูมิภาคของเดลต้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายใต้ข้อตกลง เดลต้าจะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลล่าสุดของประเทศไทยด้าน R&D และวิศวกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา AIT ในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ ความยั่งยืน และธุรกิจ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการฝึกงาน การสัมมนาร่วม และการแข่งขันหุ่นยนต์

คุณแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า ประเทศไทย และ คุณยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐบาลและสาธารณะสัมพันธ์เดลต้า เป็นตัวแทนในการลงนามจากทางเดลต้า ประเทศไทย ร่วมกับคุณเอเดน วูน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคุณซานจีฟ เจย์ซิงห์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความก้าวหน้าและศิษย์เก่า ตัวแทนในการลงนามจากสถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ก่อตั้งขึ้นในปี 2502 โดยเป็นสถาบันนานาชาติที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ พันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คือ การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่มีใจรักและมีความสามารถ เพื่อเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนในภูมิภาค และการเข้ารวมกับเศรษฐกิจโลก

เดลต้าได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนาผู้มีความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลไทย

ที่ตั้งเป้าสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะผู้บุกเบิกระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย เดลต้าได้จัดตั้งห้องแล็บระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในไทย โดยตั้งอยู่ในหลากหลายมหาวิทยาลัยได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *