สนพ.และกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY


วันที่ 2 มีนาคม 2565
สนพ.และกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY พัฒนาชายหาดนครระยองน่าอยู่ ประจำปี 2565 ณ ชายหาดในเขตเทศบาลนครระยอง โดย สนพ.เป็นส่วนหนึ่งในการประสานกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดชายต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาด การเก็บขวาดขยะ เศษไม้ การถากหญ้า และการตกแต่งโคนต้นสน โดยกิจกรรมกำหนดเป็นวันพุธแรกของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกันยายน 2565 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดนครระยอง ซึ่งเป็นการดูแลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและประชาชน อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม.


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *