เริ่มแล้ว!! การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ฟรีตลอดหลักสูตร มีรายได้ระหว่างเรียน การันตีจบแล้วมีงานทำทันที


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพ ในการทำธุรกิจ ทำให้ลูกหลานของชาวชุมชนการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศไม่ต้องออกจากบ้าน ห่างครอบครัว ไปศึกษาไกล สามารถอยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง สร้างสังคม สร้างเศรษฐกิจ ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นได้

การเคหะแห่งชาติกำลังเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 15-20 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หรือศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่ง อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพชรเกษม (เพชรเกษม 54), รังสิต (พหลโยธิน 72), สำโรง (ซอยสำโรงใต้ 7), พระราม 2 (พระราม 2 ซอย 42), ลำปาง, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, เพชรบุรี, หาดใหญ่ ฯลฯ ส่วนผู้ที่สนใจสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อายุ 17-22 ปี จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่สมัครจะต้องได้รับการรับรองจากการเคหะแห่งชาติ และผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์หรือศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ อีกทั้งผู้สมัครจะต้องไม่มีรอยสักตามร่างกาย มีความประพฤติเรียบร้อย ผ่านการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนโดยใช้แบบฟอร์มวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หรือศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และยังได้เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน รับประกันมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนการสอนจะเป็นระบบการศึกษาทวิภาคี เรียนทั้งภาคทฤษฎีสลับกับภาคปฏิบัติ หรือทำงานจริงที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติจะได้เรียนรู้งานขั้นพื้นฐานของร้านค้าปลีก เริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดพื้นที่ขายและตัวสินค้า การจัดเรียงสินค้า พนักงานขาย แคชเชียร์ ทำบัญชีการเงิน สั่งสินค้า ส่งเสริมการขาย และเมื่อเรียนจบแล้ว CP ALL จะรับเยาวชนที่มีคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้าที่ทำงาน

“การเคหะแห่งชาติต้องขอขอบคุณ CP ALL และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กและเยาวชนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้มีโอกาสเรียนรู้และทักษะอาชีพจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวมากขึ้น รวมถึงได้เห็นคุณค่าของเงินที่ได้จากการทำงานด้วยตนเองอีกด้วย” นายทีวพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *