การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ จ.สงขลา


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำโครงการสร้างการรับรู้ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญา การทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ดังพระดำริ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”เพื่อฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง โดยได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรจากหลากหลายสาขามาให้ความรู้ กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ช่างทอผ้า ทายาทและเยาวชนของผู้ผลิต ผู้ที่สนใจในภูมิปัญญาด้านผ้าไทย และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านผ้าไทยสู่ชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรม       TR Rock Hill จังหวัดสงขลา


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *